Новини

 

Конкурс есеїв для студентів на теми панельних дискусій Академічного форуму з питань Криму – 2022

29.08.2022

У рамках Академічного форуму з питань Криму – 2022 Київський національний університет імені Тараса Шевченка та його студентська спільнота у співпраці з провідними українськими й іноземними університетами, їхніми академічними та студентськими спільнотами та за організаційної підтримки Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим / Офісу Кримської платформи оголошують про проведення Конкурсу есеїв для студентів на теми панельних дискусій Академічного форуму з питань Криму – 2022

 

Кожен учасник має обрати одну з чотирьох тем для свого есея. В обраній темі мають бути розкрити вказані нижче підтеми. Мова есея та виступу на студентських панельних дискусіях – англійська. Обсяг есеїв довільний.

Теми та підтеми есеїв:

Юридичний статус Криму: Визначення обрисів національно-територіальної автономії.

Підтеми:

 • як мають розподілятися владні повноваження між органами автономії?
 • який статус і повноваження матимуть виборні органи корінних народів (Меджліс і Курултай кримськотатарського народу) у національно-територіальній автономії?
 • чи є введення квот на зайняття посад представниками корінних народів ефективним способом забезпечити представництво та відновити історичну справедливість для корінних народів? Як могли б працювати такі квоти?
 • які права могли б мати менші корінні народи (кримчаки, караїми) у кримськотатарській національно-територіальній автономії?

 

Візія економічної реінтеграції Криму: Який півострів ми будемо відбудовувати?

Підтеми:

 • які мають бути пріоритети при розробці плану економічного розвитку деокупованого Криму?
 • які конкурентні переваги матиме український Крим і які індустрії заслуговуватимуть на особливу увагу з точки зору інвестицій?
 • які економічні інструменти можуть бути застосовані, щоб стимулювати економічний розвиток Криму?
 • як півострів може бути реінтегровано в українську економіку?

 

Повернення до витоків: Відновлення корінного Криму в культурі, мові та історичній пам’яті.

Підтеми:

 • яку роль має відігравати кримськотатарська мова в системі освіти Криму;
 • наскільки важливим буде повернення кримськотатарських топонімів і як/коли це має бути зроблено;
 • яку роль відіграє повернення творів мистецтва та історичних артефактів у відродженні кримської культури;
 • переосмислення історії та культури Криму та популяризація історичної правди про кримських татар в українському національному дискурсі.

 

Виправлення катастрофи: окупаційна демографічна політика, пропаганда та погіршення стану довкілля.

Підтеми:

 • як бути з російським населенням, незаконно переселеним до Криму? Чи варто українській владі чи національно-територіальній автономії запускати схеми забезпечення репатріації кримських татар з усього світу? У якій формі ці схеми могли б бути здійснені?
 • з огляду на роки тотальної російської пропаганди, чи варто вводити будь-які тимчасові обмеження виборчих прав після деокупації?
 • як подолати наслідки років зомбування і донести до кримчан об'єктивну картину світу?
 • як подолати наслідки погіршення стану довкілля в Криму?

За результатами конкурсу есеїв буде відібрано 20 авторів найкращих робіт, яких буде запрошено взяти участь у студентських панельних дискусіях 29 вересня за участі членів журі та експертів. Вони також можуть продовжити вдосконалювати свої есеї та виступи під час наукової частини Форуму 22 вересня на основі виступів запрошених науковців і експертів.

Інші нагороди та призи для авторів найкращих робіт, у тому числі можливості щодо публікації та поширення їхніх есеїв, будуть анонсовані згодом.

Оцінювати роботи та виступи буде досвідчене журі, що складатиметься з науковців, експертів і представників Постійного Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. 

Організатори конкурсу зобов’язуються вжити необхідні заходи для забезпечення неупередженості оцінки робіт. 

Критерії оцінювання робіт і виступів:

 •  оригінальність і нестандартність думок (30 балів);
 •  глибина та повнота дослідження (20 балів);
 •  акцент на вирішенні проблеми (10 балів);
 •  детальність пропонованих рішень (30 балів);
 •  структурованість (10 балів).

Ключові дати:

Початок проведення конкурсу: 26 серпня.

Дедлайн подачі есеїв: 23:59, 17 вересня.

Оголошення результатів конкурсу: 23 вересня.

Виступ учасників на студентських панелях: 29 вересня.

Надсилати роботи на електронну пошту організаторів Форуму – crimeaacademicforum2022@gmail.com. Разом із роботою необхідно вказати ПІБ, електронну пошту та номер телефону для зворотного зв’язку, навчальний заклад і рік навчання учасника.

У конкурсі можуть брати участь особи, що на момент проведення Форуму зараховані на навчання до українського або іноземного закладу вищої освіти незалежно від навчального ступеню, який учасник здобуває.

-----------------------

 

Within the framework of Crimea Academic Forum – 2022, Taras Shevchenko National University of Kyiv and its student community in cooperation with leading Ukrainian and foreign universities, their academic and student communities and with the organizational support of the Mission of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea / Office of the Crimea Platform announce the essay contest for students on the topics of the panel discussions of the Crimea Academic Forum – 2022.

 

Every participant may choose one of the four topics listed below for his or her essay. All subtopics of the chosen topic should be covered in the essay contribution. The language of all essays and student panel discussions is English. There are no strict requirements regarding essay length. 

Essay topics and subtopics to cover:

1. Legal status of Crimea: Defining contours of national-territorial autonomy 

Subtopics:

 • how should power be distributed between the organs of autonomy?
 • what should be the relationship between the autonomous parliament and indigenous elected bodies (the Mejlis and Qurultay of the Crimean Tatar people)? What should be their status and powers?
 • can the imposition of quotas for indigenous peoples in autonomy’s organs, ranging from all-Crimean to local ones, be an effective tool to ensure representation and restore historical justice?
 • how can the legal framework of the Crimean Tatar national-territorial autonomy take into account the need to protect smaller indigenous peoples (Krymchaks, Crimean Karaites)?

 

2. Vision for economic reintegration of Crimea: Rebuilding better?

Subtopics:

 • what priorities should be pursued in terms of economic development?
 • what competitive edges will Ukrainian Crimea have and which industries will be particularly worth investing in?
 • what economic tools can be employed to foster growth in Crimea?
 • how should the peninsula be reintegrated into the Ukrainian economy, especially in view of the current environmental disaster caused by the occupation?

 

3. Back to the roots: Restoration of indigenous Crimea in culture, language, and historical memory.

Subtopics:

 • what role the Crimean Tatar language should play in the Crimean educational system;
 • how important returning Crimean Tatar toponyms will be and how/when it should be done;
 • what role return of works of art and historical artifacts play in the renaissance of Crimean culture;
 • rethinking Crimean history and culture and promoting historical truth about Crimean Tatars in Ukrainian national discourse.

 

4. Overcoming the disaster: Tackling artificially changed demographics, propaganda and environmental degradation in Crimea 

Subtopics:

 • how to deal with the Russian population unlawfully transferred to Crimea? Should either the Ukrainian government or national-territorial autonomy launch schemes to ensure the repatriation of Crimean Tatars from all over the world? What shape could they take? 
 • taking into account years of total Russian propaganda, should any temporary restriction on the voting rights be imposed after de-occupation? 
 • how to overcome years of brainwashing and bring an objective picture of the world to Crimeans?
 • how to cope with the consequences of environmental degradation in Crimea? 

In accordance with the results of the essay contest, 20 authors of the best essay will be selected and invited to participate in student panel discussions on September 29 joined by jury and experts. They may also continue to improve their essays and speeches throughout the academic part of the Forum on September 22 inspired by invited scholars’ and experts’ contributions.

Further prizes, including publication and dissemination of the best participants’ ideas and essays, will be announced later. 

The contributions and panel discussion appearances will be evaluated by an experienced jury consisting of scholars, experts and representatives of the Mission of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea.

The Forum’s organizers commit to ensuring impartiality of evaluation.

Criteria for evaluating essay contributions are as follows:

- originality and unorthodoxy of thoughts (30 points);

- depth and completeness of research (20 points);

- problem-solving approach (10 points);

- detailedness of the solutions proposed (30 points);

- coherence and structure (10 points).

Key dates:

Competition launch: 26 August.

Submission deadline: 11:59 p.m., 17 September.

Results announcement: 23 September.

Participation in student panel discussions: 29 September.

Send your essays to crimeaacademicforum2022@gmail.com

Along with the essay, it is necessary to indicate the name, e-mail and telephone number for feedback, educational institution and year of study of the participant.

Individuals enrolled in Ukrainian or foreign higher education institutions at the time the Forum will take place can participate in the competition, regardless of the degree the participant is obtaining.

 

Центр комунікацій

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024