ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Розділ I. Вступ до економічної теорії

Тема 1. Предмет та завдання економічної науки

Зародження та основн­і етапи розвитку економічної науки. Предмет економічної науки.
Методи економічних досліджень.
Роль та значення економічних знань у житті окремої людини та суспільства.

Тема 2. Безмежність потреб та обмеженість ресурсів. Проблема вибору

Сутність та основні види економічних потреб. Економічні блага та їх класифікація. Чинники та тенденції розвитку економічних потреб.
Економічні інтереси та їх взаємодія.
Сутність та види виробничих ресурсів. Обмеженість ресурсів та проблема вибору. Альтернативна вартість.
Крива виробничих можливостей та її властивості.

Тема 3. Виробництво, його фактори та продуктивність

Сутність та структура суспільного виробництва. Форми організації суспільного виробництва. Технологічні способи виробництва.
Фактори виробництва: земля, праця, капітал, здатність до підприємництва.
Ефективність виробництва та чинники, що її визначають. Сутність, вимірювання та шляхи підвищення продуктивності праці.

Тема 4. Економічні системи

Поняття економічної системи. Критерії класифікації та типи економічних систем. Сутність та форми власності.
Характерні ознаки традиційної, командно-адміністративної, ринкової та змішаної економічних систем. Перехідна економіка.
Економічна система сучасної України.
Дійові особи ринкової економіки. Зміст економічного кругообігу. Сутність та види доходів. Диференціація доходів.

Тема 5. Гроші, їх функції та види

Сутність та властивості грошей. Еволюція грошей.
Функції грошей. Види грошей. Сучасні гроші. Грошова маса та грошові агрегати.
Роль банків у створенні грошей.
Грошовий обіг та його закони. Кількість грошей, необхідна для обігу. Вплив рівня цін на купівельну спроможність грошей.

Розділ II. Економіка домашнього господарства та підприємства (фірми)

Тема 6. Економічна поведінка споживача

Сутність та співвідношення загальної та граничної корисностей. Закон спадної граничної корисності. Криві байдужості та бюджетна лінія.
Поведінка споживача на ринку. Правило максимізації корисності.

Тема 7. Витрати виробництва і прибуток

Сутність та структура витрат виробництва. Виручка від реалізації (валовий дохід), граничний дохід та прибуток. Види прибутку. Рентабельність (норма прибутку) та її чинники.
Оптимальний обсяг виробництва (правило максимізації прибутку фірми). Закон спадної продуктивності факторів виробництва.

Тема 8. Попит, пропозиція, ринкова ціна

Попит. Функція попиту та її графічне зображення. Закон попиту. Вплив нецінових чинників на зміну попиту. Види та фактори еластичності попиту.
Пропозиція. Функція пропозиції та її графічне зображення. Закон пропозиції. Властивості кривої пропозиції. Вплив нецінових факторів на зміну пропозиції. Сутність та чинники еластичності пропозиції.
Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага та механізм ринкового ціноутворення. Причини виникнення дефіциту або надлишку на ринку.

Тема 9. Підприємництво та підприємство

Сутність підприємництва. Види підприємницької діяльності. Підприємницький дохід: утворення та розподіл. Підприємництво в Україні.
Сутність та функції підприємства (фірми). Форми власності. Види підприємств за формою власності. Організаційні форми підприємств, їх переваги та обмеження.

Тема 10. Конкуренція. Типи ринкових структур

Сутність та види ринкової конкуренції. Види та методи конкурентної боротьби.
Типи ринкових структур.
Антимонопольне регулювання та захист конкуренції. Проблеми розвитку конкурентного середовища в Україні.

Тема 11. Види ринків та ринкова інфраструктура

Сутність та функції ринку. Об'єкти та суб'єкти ринкових відносин.
Види ринків. Особливості ціноутворення на різних ринках. Взаємопов'язаність ринків.
Сутність та призначення ринкової інфраструктури. Складові ринкової інфраструктури та їх основні функції.
Сутність, джерела, форми та значення кредиту. Структура банківської системи. Основні операції комерційних банків.
Формування ринкової інфраструктури в Україні.

Розділ III. Національна економіка

Тема 12. Поняття та структура національної економіки

Сутність національної економіки. Суб'єкти макроекономічних відносин.
Структура національної економіки. Основні макроекономічні пропорції.
Сутність та складові сукупного попиту і сукупної пропозиції. Макроекономічна рівновага як фундаментальна проблема економіки.

Тема 13. Валовий внутрішній продукт та інші макроекономічні показники

Валовий внутрішній продукт (ВВП). Валовий національний продукт (ВНП). Методика розрахунку ВВП та ВНП. Номінальний та реальний ВВП. Потенційний та фактичний ВВП. Дефлятор ВВП. Динаміка ВВП України.
Сутність та методика розрахунку чистого національного продукту (ЧНП), національного доходу (НД), особистого доходу (ОД).

Тема 14. Економічне зростання та циклічність економічного розвитку

Економічне зростання та економічний розвиток. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання.
Циклічність як форма руху економіки. Сутність та фази економічного циклу. Характер економічної активності на різних фазах економічного циклу.
Антициклічне регулювання.

Тема 15. Зайнятість та безробіття

Зайнятість населення у ринковій економіці. Причини виникнення та види безробіття. Визначення рівня безробіття. Фактичний та природний рівні безробіття.
Соціально-економічні наслідки безробіття. Сутність та напрямки державної політики зайнятості. Рівень та динаміка безробіття в Україні.

Тема 16. Інфляція як макроекономічне явище

Інфляція: сутність та причини виникнення. Показники інфляції. Види інфляції. Соціальні та економічні наслідки інфляції. Взаємозв'язок інфляції та безробіття.
Основні заходи антиінфляційної політики держави. Інфляція та способи її регулювання в Україні.

Тема 17. Державне регулювання національної економіки

Роль та функції держави в ринковій економіці. Економічна політика держави. Напрямки та методи державного регулювання економіки.
Зміст та завдання грошово-кредитної політики держави. Функції Центрального банку країни. Види та інструменти грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика в Україні.
Сутність та основні інструменти бюджетно-податкової політики. Податки та їх види. Принципи та способи оподаткування.
Державний бюджет та його структура. Основні статті доходів та видатків державного бюджету. Зв'язок між ставкою оподаткування та надходженнями до державного бюджету.
Бюджетний дефіцит та способи його фінансування. Державний борг: сутність, причини виникнення та наслідки. Бюджетно-податкова політика в Україні.

Розділ I V . Світова економіка

Тема 18. Світове господарство та міжнародна торгівля

Сутність та структура світового господарства. Міжнародний поділ праці.
Міжнародні економічні відносини, їх основні форми. Міжнародна економічна інтеграція.
Економічні причини виникнення міжнародної торгівлі. Абсолютні та відносні переваги у міжнародній торгівлі. Сутність та структура торговельного балансу.
Методи регулювання міжнародної торгівлі. Протекціонізм та лібералізм у зовнішньоторговельній політиці держави.
Світова організація торгівлі та проблеми регулювання торговельних відносин між країнами.

Тема 19. Міжнародна валютна система

Міжнародні валютні відносини.
Міжнародна валютна система її структура та еволюція. Міжнародна ліквідність, валютний курс та валютні ринки.
Сутність та структура платіжного балансу країни.
Міжнародні валютно-фінансові організації. Співробітництво України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями.

Тема 20. Міжнародне підприємництво та науково-технічне співробітництво

Сутність, передумови виникнення та характерні ознаки міжнародного підприємництва. Форми міжнародного підприємництва. Спільні підприємства. Вільні економічні зони.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: зміст та основні організаційні форми. Міжнародне підприємництво та науково-технічне співробітництво в Україні.

Тема 21. Глобалізація світової економіки

Глобалізація економіки як закономірність світогосподарського розвитку. Фактори глобалізації. Форми прояву глобалізації. Суперечливість глобалізації.
Сутність та основні види глобальних проблем людства. Напрями та механізми вирішення глобальних проблем. Проблеми та перспективи інтеграції України в глобальну економіку.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

 1. Загальна економіка: Підручник І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко./За ред. І.Ф.Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – К.: “А.П.Н.”, 2005
 2. Економіка: Підручник для 10-го класу загально освіт. навч. зал. / Г.О.Ковальчук., В.Г.Мельничук, В.О.Огнев'юк) – К.: Навч. книга, 2003
 3. Економіка: Навч. посібник для 10–11 класів / З.Г.Ватаманюк, С.М.Панчишин, І.М.Грабинський та ін. // За ред. З.Г.Ватаманюка, С.М.Паншичина. – К.: Либідь, 1999
 4. Моя економіка: Підручник для уч. 8–9-х, 10-х кл. /Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. – К.: „А.П.Н.”, 2004.
 5. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998
 6. Економіка: Навч. посібник для загальноосвіт. Навч. закладів. – 2-ге, доп. Вид. /С.В.Степаненко, А.М.Поручник, А.С.Бебело та ін. // За ред. канд. екон. наук, доц. С.В. Степаненка. – К.: КНЕУ, 2001
 7. Основи економіки: Навч. посібник /О.О.Беляєв, А.С.Бебело, В.М.Сукноваленко та ін. – К.: КНЕУ, 2006
 8. Зовнішнє тестування з економіки. Інформаційні матеріали. – К.: Українська рада з економічної освіти. Центр тестових технологій, 2004
 9. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з основ економіки / за ред. І.Є.Тимченко. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003
 10. Збірник задач з економіки: для 10–11 класів /упор. Г.О.Горленко. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002
 11. Бицюра Ю.В. Економіка Україна в цифрах: Методичний посібник. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004
 12. Електронний підручник “Економіка для школярів” www . ipx . ru / economic

ЗРАЗОК
завдання вступного випробовування в письмовій формі
з використанням тестових технологій

І. Завдання 1–5 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА . Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей.

1. Сусідка Степана готова сплачувати йому 5 гривень за годину роботи у неї в саду. Замість цього Степан вирішив продавати морозиво. За три години він продав 50 порцій морозива за ціною 1 гривня за порцію. Його витрати склали 50 копійок за порцію. Мама дала йому морозильну камеру та столик з умовою, що він прибере в їхньому будинку. На прибирання Степан потратив годину. Визначте, яким є економічний прибуток Степана від власного бізнесу.

а) 50 грн.; б) 25 грн.; г) 20 грн.; д) 5 грн.

2. Визначте, як зміняться рівноважна ціна та рівноважний обсяг, якщо пропозиція товару, попит на який є абсолютно нееластичним, буде зростати.

 • а) рівноважна ціна знизиться за збільшення рівноважного обсягу товару;
 • б) рівноважна ціна знизиться за зменшення рівноважного обсягу товару;
 • в) рівноважна ціна збільшиться за зменшення рівноважного обсягу товару;
 • г) рівноважна ціна збільшиться за незмінного рівноважного обсягу товару.

3. Внаслідок інфляції ціни в умовній країні зросли на 300%. Визначте, на скільки відсотків потрібно знизити ціни, щоб повернути їх до попереднього рівня.

а) на 300%; б) на 200%; в) на 100%; г) на 75%.

4. Припустимо, що при виробництві товару Х має місце економія на масштабі. Визначте, що відбудеться із загальними втратами (ТС) фірми, якщо вона подвоїть випуск продукції.

 • а) ТС залишаться незмінними;
 • б) ТС зростуть менш ніж у два рази;
 • в) ТС також подвояться;
 • г) ТС зростуть більш ніж у два рази.

5. Визначте, як вплине на український експорт та імпорт суттєве зниження курсу гривні.

 • а) експорт збільшиться, імпорт зменшиться;
 • б) експорт зменшиться, імпорт збільшиться;
 • в) експорт та імпорт збільшаться;
 • г) експорт та імпорт зменшаться.

ІІ. Розв'яжіть наступні задачі та обґрунтуйте отримані відповіді.

6. Ви збираєтесь купити облігацію, термін погашення якої настане через два роки. Номінальна вартість облігації 2000 грн. По цій облігації щорічно сплачується процент у розмірі 5% від її номінальної вартості. Річна ставка банківського відсотку складає 12%. Розрахуйте ціну, за якою Ви погодитесь придбати цю облігацію.

7. Економіка умовної країни характеризується даними, наведеними у таблиці. Розрахуйте індекс цін та дефлятор 2006 р.

Продукт
2005 рік
2006 рік
 
Ціна
Кількість
Ціна
Кількість

Хліб

М'ясо

Одяг

1

4

6

20

5

10

2

5

10

30

10

5

8. Використовуючи нижченаведені дані (у млрд. грошових одиниць), визначте валовий національний продукт (двома способами), валовий внутрішній продукт, чистий національний продукт та національний дохід умовної країни.

 1. Валові інвестиції – 152;
 2. Державні закупівлі товарів та послуг – 210;
 3. Експорт – 114;
 4. Непрямі податки на бізнес – 22;
 5. Нерозподілений прибуток корпорацій – 8;
 6. Заробітна платня – 764;
 7. Проценти за державними облігаціями – 38;
 8. Витрати на особисте споживання – 650;
 9. Імпорт – 20;
 10. Внески на соціальне страхування – 86;
 11. Податок на прибуток корпорацій – 18;
 12. Доходи, отримані за кордоном – 12;
 13. Дивіденди – 36;
 14. Орендна плата – 48;
 15. Доходи від власності – 126;
 16. Амортизація – 34;
 17. Процентні платежі – 50;
 18. Трансфертні платежі – 32;
 19. Особисті податки – 82;
 20. Доходи, отримані іноземцями – 16.

ІІІ. Творчі завдання № 9 та № 10 мають містити обґрунтування, у якому потрібно записати послідовні логічні дії і пояснення та проілюструвати розв'язання схемами, графіками, таблицями.

9. Відомо, що фірма виробила та реалізувала 100 000 одиниць продукції за ціною 10 грн. При збільшенні ціни до 12 грн. обсяг реалізації склав 95 000 одиниць. Загальні витрати (ТС) на виробництво 100 одиниць продукції склали 800 000 грн., на виробництво 95 одиниць – 712 500 грн. Аргументуйте відповіді на наступні запитання:

 1. Чи вірним було рішення щодо збільшення ціни?
 2. Чи варто фірмі підвищувати ціну й надалі?
 3. Чи варто фірмі збільшувати обсяги випуску?
 4. Якою має бути ціна при збільшення обсягів випуску?

10. Уявіть, що Ви є провідним фахівцем відомої міжнародної консультативної організації. Визначте середньорічний темп приросту реальних доходів населення умовної країни та поясніть отриманий результат, використовуючи такі дані:

 1. Темп зростання номінальних доходів населення за чотири роки в цій країні склав 200%;
 2. Темп приросту цін на споживчі товари та послуги змінювалися таким чином: за перший рік цей показник склав 110%; за другий рік він зріс на 50%; за третій рік збільшився на 30%; за четвертий рік знизився на 10%.
 3. На початку третього року було проведено податкову реформу, згідно з якою рівень оподаткування доходів знизився з 20% до 10% за всіма видами доходів.

Оцінювання

 1. Максимальна кількість балів , яку можна набрати, правильно розв'язавши всі завдання – 50 балів .
 2. За кожне правильно виконане тестове завдання № 1–5 абітурієнт одержує 2 бали .
 3. За кожну правильно розв'язану задачу № 6–7 абітурієнт одержує 5 балів , за правильно розв'язану задачу № 8 6 балів .
 4. За кожне правильно виконане творче завдання № 9–10 абітурієнт одержує 12 балів .
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024