Тест для визначення рівня сформованості граматичної компетенції

Формально граматика мови може розглядатись як набір принципів, що керують сумою елементів та організовують їх у значущі й завершені ряди (речення, фрази, надфразові єдності).

Граматична компетенція – це здатність розуміти й виражати значення, продукуючи й розпізнаючи правильно оформлені згідно з цими принципами речення, фрази та надфразові єдності.

За допомогою нижченаведеної шкали граматичної правильності ви можете швидко визначити свій приблизний рівень сформованості граматичної компетенції, оскільки вона містить вимоги, які пред’являються студентам, що вивчали англійську мову з викладачем або самостійно.

Рівень володіння англійською мовою

Граматична компетенція

А – ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КОРИСТУВАЧ

Інтродуктивний
(рівень «відкриття»)

A1

Може продемонструвати обмежений контроль деяких простих граматичних структур на рівні виразів, простих речень і фраз, а саме:

 • Be: singular and plural statements
 • Be: yes/no questions and short answers
 • Be: information questions with WHAT, WHERE, WHO, HOW OLD, WHEN, WHERE, and WHAT TIME
 • There is and There are
 • How many and Are there are any
 • How much and Is there any
 • Proper nouns and common nouns
 • Countable and uncountable nouns
 • Singular and plural nouns
 • The Article: A, An, The
 • Adjectives: use of adjectives for physical description
 • Subject pronoun IT
 • Possessive pronouns
 • Prepositions of place and time
 • The imperative
 • Have / has: affirmative statements
 • The simple present tense: statements and yes/no questions; information questions: habitual actions; spelling rules for the third person singular
 • The present continuous: for actions in progress and the future
 • The simple present tense and the present continuous
 • The simple past tense: regular and irregular verbs
 • The simple future tense and Be going to for the future
 • The modal verb CAN

 

Середній
(рівень «виживання»)

A2

Може правильно вживати деякі прості структури, але все ж систематично припускає грубі помилки (наприклад, плутає часові форми дієслова, порядок слів в англійському реченні, неправильно використовує прийменники тощо); проте цілком ясно, що студент намагається сказати/ написати.

Може продемонструвати обмежений контроль таких граматичних структур на рівні речень, фраз і надфразових єдностей:

 • Demonstrative pronouns
 • Comparative adjectives
 • Superlative adjectives
 • Frequency adverbs
 • Too and Enough
 • The present perfect: YET, EVER, ALREADY, BEFORE, FOR, SINCE
 • The present perfect tense and the past simple
 • The past continuous tense
 • The future continuous tense
 • The passive voice: statements and questions
 • Used to
 • Would rather
 • Had better
 • Direct object placement with phrasal verbs
 • Gerunds after prepositions
 • Gerunds and infinitives after certain verbs
 • The infinitive of purpose
 • Factual and unreal conditional sentences
 • Modal verbs: CAN, COULD, SHOULD, HAVE TO

 


B – НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ

Рубіжний
(«пороговий» рівень)

B1

Може свідомо й правильно використовувати на рівні речень, фраз і надфразових єдностей, пов'язаних з найбільш передбачуваними ситуаціями репертуар таких граматичних структур:

 • Prepositions of place to describe locations
 • Non-count nouns for abstract ideas
 • Future in the past: Was/Were going to and Would
 • Indirect speech: imperatives
 • Indirect speech: SAY, and TELL; tense changes
 • Causatives GET, HAVE, and MAKE
 • Modals: meaning and form
 • Infinitives
 • Adjectives clauses with subject and object relative pronouns
 • Noun clauses: embedded questions
 • Noun clauses as direct objects
 • Conditional sentences: types 0, 1, 2, 3, mixed

Може спілкуватися зі свідомою правильністю у знайомих контекстах. Трапляються помилки, спостерігається інтерференція рідної мови, проте ясно, що студент прагне виразити.

 

Просунутий
(«запороговий» рівень)

B2

Може продемонструвати відносно високий ступінь граматичного контролю. Не робить помилок, що ведуть до непорозуміння. Якщо трапляються випадкові помилки або незначні порушення у структурі речення, вони часто виправляються студентом самостійно при поверненні назад.

Може свідомо й правильно використовувати на рівні речень, фраз і надфразових єдностей, пов'язаних з різними ситуаціями спілкування репертуар таких граматичних структур:

 • Gerunds and infinitives: changes in meaning
 • Possessives with gerunds
 • Passive forms of gerunds and infinitives
 • The present perfect and the present perfect continuous: finished and unfinished actions
 • Noun clauses
 • Future plans and finished future actions
 • Paired conjunctions
 • The passive voice with modals
 • Indirect speech with modals
 • Perfect modals in the passive voice for speculating about the past
 • Repeated comparatives and double comparatives
 • Quantifiers
 • Order of modifiers

 


С – ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ

Автономний
(рівень ефективної оперативної компетенції)

C1

Постійно підтримує високий рівень граматичної правильності. Помилки трапляються рідко і вони майже непомітні.

Може свідомо й правильно використовувати на рівні речень, фраз і надфразових єдностей, пов'язаних з різними ситуаціями спілкування репертуар таких граматичних структур:

 • Non-count nouns made countable
 • Indefiniteness and definiteness: article usage
 • Relative pronoun as the object of a preposition
 • The present perfect for past events related to the present
 • The present perfect and the present perfect continuous for unfinished or continuing actions
 • Describing the relationship of past events and actions to each other
 • Indirect speech: changes to preserve meaning
 • The passive voice: the future. The future as seen from the past. The future perfect
 • The passive voice in unreal conditional sentences
 • Transitive and Intransitive phrasal verbs
 • Adjective Clauses with WHOSE, WHERE, and WHEN
 • Clauses with NO MATTER
 • The Subjunctive
 • Conditional sentences with mixed time frames
 • Subordinating conjunctions and transitions

 

Тепер, коли ви вже приблизно знаєте свій рівень сформованості граматичної компетенції, вам буде цікаво перевірити себе за допомогою рівневого тесту.

Якщо ви хочете, щоб одержаний результат був точним, виконайте тест лише один раз. У ході виконання тесту не користуйтеся словниками або довідниками з граматики!

Ми пропонуємо вам тест множинного вибору, який складається з 35 завдань чотирьох рівнів складності. Першому рівню складності відповідають завдання 1-7, другому – 8-16, третьому – 17-26, четвертому 27-35.

English Grammar Placement Test

Breakthrough (А1)

(questions 1-7)

Threshold

(В1)

(questions 8-16)

Vantage

(В2)

(questions 17-26)

Effective Operational Proficiency

(С1)

(questions 27-35)

Якщо ви безпомилково виконуєте завдання 1-7 (перша частина тесту), це означає, що рівень сформованості вашої граматичної компетенції може бути вищим за інтродуктивний (А1), тому вам потрібно виконати завдання з другої частини тесту. За умови правильного виконання завдань 8-16, ви можете вважати, що рівень сформованості вашої граматичної компетенції може бути вищим за рубіжний (В1), і ви маєте право приступати до виконання завдань третьої частини тесту. Якщо пропуски у завданнях 17-26 також заповнені правильними відповідями, можливо рівень сформованості вашої граматичної компетенції вищий за В2, тому не вагайтеся і виконуйте завдання 27-35 з четвертої частини тесту.

Пам’ятайте, що ви маєте право зробити лише одну помилку в кожній частині тесту. Якщо ви робите більше помилок, це означає, що рівень сформованості вашої граматичної компетенції на шкалу нижче.

Тест можна виконати за ключами, а також у мережі Інтернет:

http://www.world-english.org/test.htm

Зразок виконання:

Choose the correct answer to go in the gap.

(Заповніть пропуск правильним варіантом відповіді.)

0.0. My boyfriend .... to the pub every night.

  a) go

b) goes

 

c) goed

 

Part One: BREAKTHROUGH (A1)

Choose the correct answer to go in the gap.

1. Simon .... very tall.

  a) is

 

b) are

 

c) has

2. She .... like football very much.

  a) don’t

 

b) doesn’t

 

c) hasn’t

3. How .... does one lesson cost?

  a) many

 

b) much

 

c) is

4. There .... a big supermarket next to my house.

  a) is

 

b) are

 

c) have

5. I .... agree with you.

  a) doesn’t

 

b) haven’t

 

c) don’t

6. Neil can't .... tennis. He's broken his arm.

  a) to play

 

b) playing

 

c) play

7. .... some more tea?

  a) Would you like

 

b) Do you like

 

c) You'd like
  

Part TWO: THRESHOLD (B1)

8. Last week we .... to Warsaw.

  a) go

 

b) went

 

c) goes

9. I .... the film we saw at the cinema on Wednesday.

  a) doesn't like

 

b) haven't liked

 

c) didn't like

10. Magda .... in England for her holiday last year.

  a) was

 

b) were

 

c) is

11. My mother .... never been to a cricket match.

  a) hadn't

 

b) haven't

 

c) has

12. Joanna .... her new mobile phone.

  a) is losing

 

b) loses

 

c) has lost

13. .... ever seen a comet?

  a) Did you

 

b) Have you

 

c) Do you

14. If I were rich, I .... buy a huge farm in Somerset.

  a) will

 

b) shall

 

c) would

15. They .... pass their exam if they studied hard.

  a) would

 

b) will

 

c) did

16. I wish I .... play a musical instrument.

  a) can

 

b) could

 

c) should

  

Part THREE: VANTAGE (B2)

17. When Gregory arrived at the disco, Hania ..... .

  a) already left

 

b) has already left

 

c) had already left

18. If I ..... on holiday to Poland, I wouldn't have met Donata.

  a) didn't go

 

b) haven't gone

 

c) hadn't gone

19. By the time you get this letter I .... .

  a) will have left

 

b) am going to leave

 

c) would leave

20. A: What are you doing tonight? B: I'm not sure, I .... to the cinema.

  a) will go

 

b) would go

 

c) might go

21. Simon forgot .... the lights before he left.

  a) turn off

 

b) turning off

 

c) to turn off

22. It's no use .... to him. He doesn't listen.

  a) to speak

 

b) spoke

 

c) speaking

23. Karla was offered the job .... having poor qualifications.

  a) despite

 

b) although

 

c) even though

24. The offer was too good for David to turn .... .

  a) off

 

b) down

 

c) away

25. Eric's father ordered him .... out late again.

  a) not to stay

 

b) not stay

 

c) not staying

26. If only I .... to the barbecue instead of staying at home.

  a) went

 

b) had gone

 

c) did go

 

Part FOUR: EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY (C1)

27. Not only ..... to London but she also visited many other places in England.

  a) she went

 

b) went she

 

c) did she go

28. My sister ..... regretted turning down the chance of studying at the Teacher Training College in Gorzów.

  a) entirely

 

b) bitterly

 

c) absolutely

29. Now remember, you ..... the test until the teacher tells you to.

  a) are not starting

 

b) are not to start

 

c) haven't started

30. ...She wasn't ...... to reach the ceiling.

  a) tall enough

 

b) so tall

 

c) as tall

31. He was thought .... the disease in Hong Kong.

  a) to catch

 

b) catching

 

c) to have caught

32. My flat .... as soon as possible. It's in an awful state.

  a) needs redecorating

 

b) to redecorate

 

c) redecorated

33. He eventually managed .... the door by kicking it hard.

  a) open

 

b) opening

 

c) to open

34. There's no point .... staying up all night if your exam is tomorrow.

  a) on

 

b) with

 

c) in

35. Rarely .... meat.

  a) I eat

 

b) do I eat

 

c) I have eaten

Ключі до тесту

Part One: Answers

Part Two: Answers

Part Three: Answers

Part Four: Answers

1a

2b

3b

8b

9c

10a

17c

18c

19a

27c

28b

29b

4a

5c

6c

11 c

12c

13b

20c

21c

22c

30a

31c

32a

7a

 

 

14c

15a

16b

23a

24b

25a

33c

34c

35b

 

 

 

 

26b

 

 

 

 

 

 

 

Інші тести для перевірки рівня сформованості іншомовної граматичної компетенції можна знайти за такими Інтернет-адресами:

 Англійська мова

http://www.geocities.com/kjschjp/eng_learn_res/online_res/testing.html    !!!!!

http://www.lefrancaispourtous.com/

http://athomelibre.free.fr/conjugaison/

http://france.catsfamily.net/main/sub.php?rub=JL3

http://eprcontent.k12.com/placement/placement/placement_langarts_2.html

http://www.act.org/compass/sample/index.html

http://www.angelfire.com/on/topfen/tests.html

http://www.anglia.org/pages.php?cat=t&page=3014&test=1

http://www.autoenglish.org/tests.htm

http://www.cambridgeesol.org/testyourenglish/index.php

http://www.cambridgeesol.org/testyourenglish/index.php?page=survey&surveyID=1

http://www.canadavisa.com/ielts/free-practice-tests.html

http://www.download-esl.com/quizzes.html

http://www.easyenglish.com/freetest.asp

http://www.edict.com.hk/diagnostic/

http://www.edufind.com/english/englishtests/english4today_leveltest.cfm

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests

http://www.english4today.com/assessment/english4today_leveltest.php

http://www.englishenglish.com/englishtest.htm

http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp

http://www.englishjet.com/english_courses_files/tests.htm

http://www.englishlearner.com/tests/test.html

http://www.english-link.net/tests.htm

http://www.english-online.org.uk/demon/demo2.htm

http://www.english-test.net/esl/learn/english/grammar/ei038/esl-answers.php

http://www.esl-lab.com/

http://www.examenglish.com/leveltest/default.php

http://www.examenglish.com/leveltest/index.php

http://www.examenglish.com/TOEFL/index.php?gclid=CJ-B8Ku__5kCFYUSzAodwWM9GA

http://www.fls.net/left-nav-orange/english-proficiency-test/

http://www.foreignlanguagetest.com/English_Test/

http://www.free-english.com/english/Home.aspx

http://www.freetoefl.net/

http://www.highline.edu/stuserv/testcenter/samplewriting.html

http://www.hli.co.uk/quiz.php

http://www.languagesystems.com/wptest/

http://www.learnenglish.de/englishtestspage.html#placement

http://www.learnenglishfeelgood.com/esl-english-grammar-exercises.html

http://www.learnenglishfeelgood.com/lefg2_simplepast2.html

http://www.lsi-canada.com/english/

http://www.macmillanenglish.com/straightforward/placement_tests.htm

http://www.netlanguages.com/information/english/popup/index.htm?l=http%3A//www.netlanguages.com/level-tests/generalenglish/englishversion/level_test.htm&t=Net%20Languages

http://www.peakenglish.com/placement_test/partnerPlacementTest.jsp?partnerId=131765&rcode=UYH-RAKJSG

http://www.peakenglish.com/placement_test/placementTest.jsp

http://www.proprofs.com/quiz-school/quizshowall.php?title=placement-test_2   !!!

http://www.scribd.com/doc/9453082/English-Language-Placement-Test

http://www.secure.vec.bc.ca/vec/online-test.cfm

http://www.selfaccess.com/sa_ver2/htm/sa_viewer2.php?SAC=saViewer&SAL=592&PAL=0

http://www.study-now.com/en/Public/PCA.asp

http://www.stuff.co.uk/toefl.htm

http://www.testden.com/scripts/aspect/intro.asp

http://www.testden.com/scripts/aspect/questions1.asp

http://www.testyourenglish.net/cgi-bin/free_english_tests.cgi

http://www.testyourenglish.net/english-online/menu/comprehension-tests.html

http://www.testyourenglish.net/english-online/menu/grammar-tests.html

http://www.testyourenglish.net/english-online/menu/practice-tests.html

http://www.test-your-english-now.net/

http://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/index.php

http://www.tolearnenglish.com/test-de-niveau-anglais-grammaire.php

http://www.wordskills.com/level/caeform.html

http://www.wordskills.com/level/index.html

http://www.world-english.org/

http://www.world-english.org/ielts_free_tests.htm

 

Французька мова

http://www.test-my-french.com/

http://www.alliance-us.org/Merlin/Test_Overview.htm

http://www.afdenver.org/Bonjour/PlacementTest.htm

http://www.parlo.com/fr/learn/diagnostic/diagtest.asp

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-8922.php

http://www.francaisfacile.com/test-de-niveau-gratuit.php

http://www.iterasi.net/openviewer.aspx?sqrlitid=lszgikdggkwool1zprhhhw

 

Німецька мова

 

Англійська, німецька, французька, іспанська та  італійська мови

http://www.inlingua.com/i-e-learn/

http://www.inlingua-mct.com/index.asp?RefLan=0

http://www.lsi.edu/book/tests.php?Redirect=/en/language_test.php

http://www.vokabel.com/

http://www.ihmadrid.com/alai.php?p=137&i=2

http://www6.miami.edu/UMH/CDA/UMH_Main/1,1770,41554-1;39419-3,00.html

http://srvcours.teaching-web.net/NwTestFR/choixtest2.php#

 

Вправи та завдання, спрямовані на формування іншомовної граматичної компетенції можна знайти за такими Інтернет-адресами:

 Англійська мова

http://www.englishmedialab.com/grammar.html

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/a_grammar/file01/

http://www.speakspeak.com/html/d3_english_resources_grammar_practice.htm

http://www.eslwonderland.com/links/grammar_links.htm

http://www.english-test.net/esl/english-language-proficiency-test.html

http://www.learnenglishfeelgood.com/lefg1_irregularverbs2.html

http://www.learnenglishfeelgood.com/lefg1_mixedarticles3.html

http://www.englishpage.com/irregularverbs/irregular_verb_flashcards.html

 

Французька мова

http://www.lefrancaispourtous.com/

http://www.athomelibre.free.fr/conjugaison/

http://www.france.catsfamily.net/main/sub.php?rub=JL3

 

Німецька мова

 

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2024