Відділ звернень громадян і юридичних осіб

Основним напрямом роботи Відділу звернень громадян і юридичних осіб є забезпечення комунікацій з громадськістю шляхом реалізації прав громадян на звернення та на запити щодо доступу до публічної інформації розпорядником якої є Київський національний університет імені Тараса Шевченка згідно норм чинного законодавства України.

Відділ звернень громадян і юридичних осіб як структурний підрозділ навчального закладу у своїй діяльності забезпечує кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян /запитів на доступ до публічної інформації з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог громадян (запитувачів).

Запит на доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована* будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

* згідно норм чинного законодавства запитувана інформація має бути готовою і доступною, навчальний заклад як розпорядник не зобов’язаний «обробляти та узагальнювати інформацію з використанням конкретно заданих параметрів запитувача». Київський національний університет імені Тараса Шевченка як розпорядник повинен володіти інформацією на момент отримання запиту на доступ до публічної інформації і така інформація повинна знаходитись на певному матеріальному носії. Вищий адміністративний суд України у своїй Постанові Пленуму «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29 вересня 2016 року. У п. 9.1 Постанови суд роз’яснив, що «збереженість на матеріальних носіях як головна властивість інформації означає, що вона повинна бути викладена у письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі та зафіксована відповідно на папері, магнітній, кіно, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві… Із цієї властивості випливає, що на момент виникнення правовідносин щодо неї публічна інформація повинна бути заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом діяльності. Закон не регулює відносин зі створення публічної інформації; предметом його регулювання є діяльність з приводу інформації, яка вже існує (створена, отримана, знаходиться у володінні) на момент виникнення конкретних інформаційних відносин з приводу неї…».

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на запит про доступ до публічної інформації має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Датою подання запиту на доступ до публічної інформації є дата його реєстрації в системі документообігу Відділу звернень громадян і юридичних осіб. Якщо запит на доступ до публічної інформації надісланий до навчального закладу через електронну адресу (info@knu.ua) в неробочий день та час, то датою подання такого запиту на доступ до публічної інформації вважається наступний після нього робочий день.

ВАЖЛИВО! Публічна інформація, створена в процесі діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, надається у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

Звернення громадян

Звернення громадян оформлюються відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», а саме: звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати*. В зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним/ними.

* відповідно до визначення, наведеного в Юридичній енциклопедії, підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу його виконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті й свідчать про певне відношення до них того, хто розписується» (Юридична енциклопедія; В 6 т./ Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1), а згідно з Великим тлумачним словником української мови підпис – це «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь» (7-е видання: Великий тлумачний словник української мови (з Дод., допов. На CD)/Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 – 1736 с.: іл. – ISBN 966-569-013-2).

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Датою подання звернення є дата його реєстрації в системі документообігу Відділу звернень громадян і юридичних осіб. Якщо електронне звернення надійшло на визначену електронну адресу (info@knu.ua) в неробочий день та час, то датою подання такого звернення вважається наступний після нього робочий день.

ВАЖЛИВО! Подання громадянином (окремою особою (індивідуальне)), так і групою осіб (колективне) звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Контакти

E-mail: info@knu.ua
Тел: +38 (044) 239 33 29

Графік приймання запитів на доступ до публічної інформації / звернень громадян: пн-пт. 10:00 - 16:00 (обідня перерва 13:00-14:00)

Шановні запитувачі!

ВАЖЛИВО! Кореспонденція (документи), адресовані Київському національному університету імені Тараса Шевченка, включаючи:

приймаються та опрацьовуються Відділом діловодства та архіву за наступними контактами: office@knu.ua або тел./факс: +380 44 239-33-88.

Також звертаємо увагу на те, що на всі листи з однаковим змістом по суті адресатами яких є різні посадові особи Київського національного університету імені Тараса Шевченка надається одна офіційна відповідь від імені навчального закладу.

Щодо поточних питань діяльності навчального закладу комунікації зі структурними підрозділами (факультети/інститути) рекомендуємо звертатись до Університетської довідки за телефоном: (044) 239 33 33.

Нормативно правова база

  1. Конституція України;
  2. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
  3. Закон України «Про захист персональних даних»;
  4. Закону України «Про інформацію»;
  5. Закон України «Про звернення громадян»;
  6. Закон України «Про вищу освіту»;
  7. Рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації;
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024