Mykhailo Andriyovych Kushnarov

Mykhailo Andriyovych Kushnarov

March 1903 - ?

Bacteriologist, Rector of Kyiv State University (1934-1936)

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024