КЛЮШНИКОВ
Михайло Миколайович
(1905-1976)

Випускник Київського інституту народної освіти (1928 p.), доктор геолого-мінералогічних наук, професор, заслужений діяч науки Української PCP

Народився 1 грудня 1905 р. у м. Києві в сім'ї вчителів. 1923 р. вступив на геолого-географічний факультет Київського інституту народної освіти (так на той час називався Київський університет), який закінчив 1928 р. Для вдоскона¬лення знань у галузі геології впродовж трьох років навчався на Вищих інженерних курсах (ВІК). Трудову діяльність розпочав у системі Українського геологічного управління рядовим геологом, де працював упродовж 1932-1939 рр. Займався геологічною зйомкою, пошуком і розвід¬кою таких неметалевих корисних копалин, як вогнетривкі глини, буре вугілля, каоліни, дипасові кварцити. За його авторством і в співавторстві з В. С. Левитським, С. В. Потапенком, М. І. Ожеговою в цей період вийшли друком праці: «Вогнетривкі глини Києва та його околиць», «Третичные кварциты юго-западной части Донбасса», «Материалы к изучению глин и каолинов УССР как огнеупорного сырья», «Каолины и глины УССР» та ін.

Починаючи з 1939 р. М. М. Клюшников працював науковим співробітником, а потім завідувачем відділу мезокайнозою в Інституті геологічних наук АН УРСР.

У період тимчасової окупації України фашистами Михайло Миколайович працював головним геологом Геологічного управління Наркомчормету СРСР. Він розвідував поклади марганцевих руд, бокситів і флюсових вапняків на Уралі. 1945 р. М. М. Клюшников повернувся до Києва. Він очолив відділ стратиграфії і літології мезокайнозою в Інституті геологічних наук АН УРСР та кафедру історичної геології в Київському університеті, якою керував майже 30 років. З цього часу учений зосередив основну увагу на вивченні нижньотретинних відкладів та їх стратифікації за фауною молюсків.

У 1952 р. М. М. Клюшников захистив докторську дисертацію «Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР», а наступного року йому присвоїли звання професора.

Найважливіші публікації М. М. Клюшникова в галузі стратиграфії — монографії «Палеогеновые отложения бассейна р. Южного Буга», «Нижнетретичные отложения платформенной части Украинской ССР», «Страти¬графия и фауна моллюсков нижнетретичных отложений Украины». В інтерпретації вікового розподілу фауни молюсків професор М. М. Клюшников опублікував розділ «Фаунистические комплексы палеогена Украины и их стратиграфические взаимоотношения» в книзі «Палеогеновые отложения Европейской части СССР» і статтю «Днепровско-Донецкая впадина и Украинский кристаллический массив» у книзі «Палеогеновая сис¬тема».

Науковий доробок М. М. Клюшникова містить близько 60 наукових статей і монографій.

1955 р. після виходу постанови про заборону сумісництва на керівних посадах Михайло Миколайович залишив Інститут геологічних наук АН УРСР і працював до кінця життя завідувачем кафедри геології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Але не втрачав і живих зв'язків із геологічною практикою, продовжуючи очолювати палеогенову секцію Українського регіонального міжвідомчого стратиграфічного комітету (УРМСК) з дня її заснування.

Добрий виробничник, блискучий педагог і вчений, Михайло Миколайович постійно піклувався про підготовку наукових кадрів. Він підготував багато вчених, які стали кандидатами, докторами, доцентами і професорами, це: О. М. Онищенко, Д. Є. Макаренко, Б. Ф. Зернецький, В. О. Зелінська, В. Г. Куліченко, В. Ю. Зосимович, В. М. Нероденко, Е. Б. Савронь, С. А. Мороз. У співавторстві з О. М. Онищенком М. М. Клюшников видав навчальний посібник для студентів геологічних і географічних факультетів «Історична геологія» (1975).

Помер М. М. Клюшников 17 листопада 1976 р.

Матеріали взяті з книги Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [Авт.-упор. О. Матвійчук, Н. Струк ; Ред. кол.: В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. - Київ : Світ Успіху, 2005. - С. 93

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024