Новини

 

Звернення до провідних функціонерів наукометричної спільноти світу

01.03.2022

Київський національний університет імені Тараса Шевченка в особі Ректора Володимира Бугрова та Наукова Бібліотека Ім. М. Максимовича звертаються до провідних світових провайдерів наукового вмісту та упорядників авторитетних рейтингів закладів вищої освіти.

Повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україну загрожує суверенітету та територіальній цілісності нашої країни, порушує міжнародне право та права людини, ставить під загрозу мир у всьому світі. Шостий день міста та села України потерпають від ракетних ударів, по наших дорогах їздять танки загарбників, на наших вулицях ведуться бої, щогодини ми втрачаємо у цих боях своїх громадян, отримуємо поранених, руйнується житло та інфраструктура.

Наші науковці та викладачі змушені були в один момент припинити займатись своєю безпосередньою діяльністю – проводити дослідження, писати наукові праці, проводити лекції, зі зброєю у руках стаючи на захист своєї країни та громадян. Наші діти та студенти вже шосту добу живуть у підвалах та бомбосховищах. Сотні тисяч українців вимушені рятувати свої сім’ї, стаючи біженцями у сусідніх країнах.

Ми просимо вас підтримати українську академічну спільноту, яка прагне жити у вільному та безпечному світі, висловивши свою негайну та чітку реакцію на протиправні дії агресора. Ми переконані, що відповідальність за дії Російської Федерації лежить на кожному з громадян цієї країни, у тому числі й на їхній академічній спільноті, яка надала теоретичну допомогу у створенні озброєння та ідеологічну підтримку для розвитку злочинних ідей насильницького імперіалізму, які не лише виправдовують військове вторгнення на територію суверенної України, але й створюють реальну, а не потенційну, загрозу миру у цілому світі.

Тому просимо припинити співпрацю з академічними установами Російської Федерації, зупинивши індексування їхніх наукових журналів, книг, матеріалів конференцій та іншого наукового вмісту у базах даних, членство представників цих установ у редакційних колегіях наукових журналів та можливість авторам з цих установ публікуватись у наукових журналах, припинивши надання на території цієї країни доступу до інформаційних ресурсів та виключивши ці установи з рейтингів закладів вищої освіти.

Elsevier Clarivate

Times Higher Education

QS Top Universities

Webometrics

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv represented by Rector Volodymyr Bugrov and Maksym Maksymovych Scientific Library address the world's leading providers of scientific content and compilers of authoritative rankings of higher education institutions.

The full-scale military invasion of the Russian Federation in Ukraine threatens the sovereignty and territorial integrity of our country, violates international law and human rights, and poses a threat to world peace. For the sixth day already cities and villages of Ukraine have been suffering from rocket attacks, invader’s tanks have been riding on our roads, battles have been fought on our streets; every hour we lose our citizens in these battles, more and more people are getting wounded, housing and infrastructure have been destroyed.

Our scientists and lecturers had to stop their professional activities immediately: conducting research, writing scientific papers, giving lectures in order to stand for their country and citizens with weapons in their hands. Our children and students have been living in basements and bomb shelters for days. Hundreds of thousands of Ukrainians have to save their families by becoming refugees in neighboring countries.

We ask you to support the Ukrainian academic community that strives to live in a free and secure world by expressing your immediate and clear response to aggressor's illegal actions. We are convinced that the responsibility for the actions of the Russian Federation lies with each of the citizens of this country, including their academic community which has provided theoretical backing for building weapons and ideological support for the development of criminal ideas of violent imperialism which not only justify military invasion in the territory of sovereign Ukraine, but also create not potential, but real threat to world peace.

Therefore, we ask you to cease the cooperation with academic institutions of the Russian Federation by stopping indexing their scientific journals, books, conference proceedings and other scientific content in databases, membership of representatives of these institutions in editorial boards of scientific journals and the possibility of authors from these institutions to be published in scientific journals by the termination of access to information resources in the territory of this country and by excluding these institutions from the rankings of higher education institutions.

Центр комунікацій

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2023