Тест для визначення рівня сформованості лексичної компетенції

Лексика мови може розглядатись як набір однослівних форм, до складу яких входять відкриті класи слів (іменники, дієслова, прикметники, прислівники) та  закриті лексичні ряди (дні тижня, місяці року, міри ваги і т.ін.), а також стійких виразів, які включають розмовні вирази (прислів’я, архаїзми, слова привітання, прощання, вибачення тощо), фразеологічні ідіоми (семантично непрозорі, застиглі метафори), дієслівні вирази, прийменникові вирази тощо.

Лексична компетенція – це здатність миттєво викликати з довгострокової пам'яті еталон слова залежно від конкретного мовленнєвого завдання; та включати це слово у мовленнєвий ланцюг.

За допомогою нижченаведеної шкали лексичної правильності ви можете швидко визначити свій приблизний рівень сформованості лексичної компетенції, оскільки вона містить вимоги, які пред’являються студентам, що вивчали англійську мову з викладачем або самостійно.

Рівень володіння англійською мовою

Лексична компетенція

А – ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КОРИСТУВАЧ

Інтродуктивний
(рівень «відкриття»)

A1

Володіє окремими словами і фразами, повязаними з конкретними мовленнєвими ситуаціями.

 

Середній
(рівень «виживання»)

A2

Має достатній лексичний запас для реалізації простих повсякденних, а також основних комунікативних намірів.

Може контролювати вузький лексичний репертуар, пов'язаний з конкретними повсякденними потребами.


B – НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ

Рубіжний
(«пороговий» рівень)

B1

Має достатній лексичний запас, щоб висловитись з деякими перефразуваннями на більшість тем, що зустрічаються в повсякденному житті студента.

Може контролювати достатньо широкий лексичний репертуар, але все ж трапляються грубі помилки при вираженні більш складних думок або зіткненні з незнайомими темами і ситуаціями.

Просунутий
(«запороговий» рівень)

B2

Вільно володіє лексикою в межах побутових тем, а також тем, пов’язаних зі сферою діяльності студента. Може варіювати формулювання, щоб уникнути частих повторів, проте лексичні помилки (наприклад, неправильний вибір лексичної одиниці) можуть спричинити невпевненість та інакомовлення. Разом з тим, це не перешкоджає спілкуванню.


С – ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ

Автономний
(рівень ефективної оперативної компетенції)

C1

Вільно володіє широким лексичним репертуаром, що дозволяє долати складні мовленнєві моменти шляхом перефразування. Може вільно вживати ідіоматичні вирази та колоквіалізми.

Серйозні лексичні помилки не трапляються.

А тепер ви можете визначити свій рівень сформованості лексичної компетенції за допомогою декількох тестів. Якщо ви хочете, щоб одержаний результат був точним, виконайте кожен тест лише один раз. У ході виконання тесту не користуйтеся словником!

Пам’ятайте, що ви маєте право зробити незначну кількість помилок у тесті, але успішним вважається тест, виконаний правильно на 75-100 відсотків.

За допомогою Кембриджського тесту (тест 1) ви можете визначити кількісний бік свого активного, пасивного і потенціального лексичного мінімуму.

VOCABULARY TEST 1

Cambridge English Readers Level Tests

http://www.cambridge.org/elt/readers/placement_test/RPT_last.swf

 

Наступний лексичний тест (тест 2) складається із 40 завдань чотирьох рівнів складності. Першому рівню складності відповідають завдання 1-16, другому – 17-24, третьому – 25-32, четвертому 33-40.

English vocabulary Placement Test

Breakthrough

(А1)

(questions 1-16)

Waystage

(A2)

(questions 17-24)

Threshold

(В1)

(questions 25-32)

Vantage

(B2)

(questions 33-40)

Якщо ви безпомилково виконуєте завдання 1-16 (перша частина тесту), це означає, що рівень сформованості вашої лексичної компетенції може бути інтродуктивним (А1), тому вам потрібно виконати завдання з другої частини тесту. За умови правильного виконання завдань 17-24, ви можете вважати, що рівень сформованості вашої лексичної компетенції може бути вищим за А2, і ви маєте право приступати до виконання завдань третьої частини тесту. Якщо пропуски у завданнях 25-32 також заповнені правильними відповідями, можливо рівень сформованості вашої лексичної компетенції вищий за В1, тому не вагайтеся і виконуйте завдання 27-35 з четвертої частини тесту.

Результати тесту можна перевірити за ключами.

VOCABULARY TEST 2

Guess the word to complete the sentence:

1. On a good day, the sky is usually …..

2. Lemons and bananas are usually …..

3. Apples, strawberries and cherries are most often ….

4. Traffic lights are red, yellow and …..

5. A zebra is black and …..

6. A wooden floor is usually …..

7. Men going to funerals most often wear …. suits.

8. Grapes are usually green or …..

9. ….. rained all day yesterday.

10. Brush your ….. after every meal.

11. It's our secret, so don't let the ….. out of the bag.

12. Close all the windows and turn ….. the lights before leaving the house.

13. It's too ___ in here. I can't see anything. Please turn on the lights.

14. My mother's mother is my …..

15. Even though I went to ….. late, I could not sleep.

16. A ….. year has 366 days.

17. – What "G word" is an area by a house where people grow flowers?

– ……………………

18. When you grow up you are ……….

19. A metal container with a handle, lid and spout which is used for boiling water is called …….

20. The opposite of rich is …..

21. The instrument most people wear to tell the time is …..

22. The money you get, usually monthly, for working is your …..

23. A tough elastic material which is used to make tyres and erasers is called …..

24. They live in Turkey. They are …..

 

Choose the correct answer to go in the gap:

25. first …

a) aid    b) wood    c) card

 

26. paper …

a) book    b) clip    c) card

 

27. soap …..

a) powder    b) packet    c) bag

 

28. Which word means fortunate?

a) genial    b) lucky    c) lively

 

29. Which word means behave badly?

a) act up    b) act out    c) act on

 

30. Which word completes the expression: "dead as a ….. nail".

a) finger    b) toe    c) door

 

31. Which word does not mean lazy?

a) idle    b) inactive    c) industrious

 

32. When a person says: "I took it with a pinch of salt", he means:

a) he ate it with some salt.

b) he sprinkled the food with salt.

c) he felt some doubt whether it was altogether true.

 

33. Geologists ….. the structure of the Earth.

a) say    b) studies    c) study

 

34. Insects have six …..

a) arms    b) paws    c) legs

 

35. You can examine very small objects with a …..

a) glass    b) microscope    c) telescope

 

36. Sir Alexander Fleming ….. penicillin.

a) created    b) discovered    c) invented

 

37. Which of the following words cannot use the suffix -ful?

a) colour-    b) doubt-    c) hope-

d) joy-    e) value-

 

38. Hop cones add both flavour and aroma to beer; they are also good …..

a) preserves    b) preservatives    c) preservations

 

39. One difference between lager and ale ….. the kinds of yeast used in the fermentation process.

a) lies in    b) lies at    c) lies on

 

40. ….. is the father of wisdom.

a) diligence    b) experience    c) intelligence

 

Ключі до тесту 2:

1 blue

2 yellow

17 garden

18 adult

25 a

26 b

33 c

34 c

3 red

4 green

19 kettle

20 poor

27 a

28 b

35 b

36 b

5 white

6 brown

21 watch

22 salary

29 a

30 c

37 e

38 b

7 black

8 purple

23 eraser

24 Turkish

31 c

32

39 a

40 b

9 it

10 teeth

 

 

 

 

 

 

11 cat

12 off

 

 

 

 

 

 

13 dark

14 grandmother

 

 

 

 

 

 

15 bed

16 leap

 

 

 

 

 

 

 

У розділах 0-6 ви можете знайти ще декілька тестів для перевірки рівня сформованості лексичної компетенції:

Part One: Basic (0)

The test is available here:

http://www.quia.com/quiz/654716.html

 

Part TWO: BREAKTHROUGH (A1)

The test is available here:

http://www.visualesl.com/pages/en/activities/level/elementary

 

Part THREE: WAYSTAGE (A2)

The test is available here:

http://www.visualesl.com/pages/en/activities/level/lower-intermediate

 

Part FOUR: THRESHOLD (B1)

The test is available here:

http://www.visualesl.com/pages/en/activities/level/intermediate

 

Part FIVE: VANTAGE (B2)

The test is available here:

http://www.visualesl.com/pages/en/activities/level/upper-intermediate

 

Part SIX: Effective operational proficiency (C1)

The test is available here:

http://www.visualesl.com/pages/en/activities/level/advanced

 

Тим, хто бажає розширити й збагатити свій словниковий запас, пропонуємо лексичні ігри, вправи та тести різних рівнів складності, які можна знайти за такими Інтернет-адресами:

Англійська мова

http://a4esl.org/a/jv.html

http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html

http://englishflashgames.blogspot.com/

http://englishinteractive.net/index.html

http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=5&Itemid=32

http://www.wordahead.com/

http://www.angelfire.com/wi3/englishcorner/vocabulary/vocabulary.html

http://www.bbc.co.uk/schools/laac/words/dg3.shtml

http://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary

http://www.elc.polyu.edu.hk/cill/vocabula.htm

http://www.englishmedialab.com/beginnerquizzes.html

http://www.englishmedialab.com/vocabulary.html

http://www.er.uqam.ca/nobel/r21270/levels/

http://www.esl.about.com/od/vocabularyquizze1/English_Vocabulary_Quizzes_and_Tests_for_ESL_EFL.htm

http://www.eslgo.com/quizzes/raidersvocab.html

http://www.examenglish.com/cpe/CPE_vocab.htm

http://www.expertrating.com/English-Vocabulary-test.asp

http://www.getthepicsure.com/

http://www.insightin.com/test/take_test.phtml

http://www.learnenglishfeelgood.com/vocabulary/index.html

http://www.learningchocolate.com/

http://www.nonstopenglish.com/allexercises/

http://www.nonstopenglish.com/Default-027.asp

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/b_vocabulary/

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/d_phrasebank/ef_elem_practicaleng01/

http://www.oup.com/elt/global/products/englishfile/elementary/e_wordbank/

http://www.syvum.com/squizzes/vocabulary/

http://www.tcyonline.com/india/testCategory/categoryID/100106

http://www.testyourenglish.net/english-online/vocabulary/quiz1.html

http://www.vocaboly.com/vocabulary-test/

http://www.vocabtest.com/

http://www.vocabulary.co.il/

http://www.vocabulary.com/

http://www.vocabularyquiz.net/

http://www.wiziq.com/online-tests/3-english-vocabulary

 

Французька мова

http://www.nlfacile.com/test-de-niveau-vocabulaire-neerlandais_2_26853.htm

http://www.bonjourdefrance.com/index/quizzexpressidiom.htm

http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm

http://www.croisade.com/apps/do/menuAction?th=jm&menuType=2&menuId=16&nbOfRes=2000000&pubCrListId=1s&jou=08&bgc=FFFFFF&fic=001&ima=03&sco=02&shs=oui&foc=000000&fot=Arial%2CVerdana%2Csans-serif

http://www.btb.gc.ca/btb.php?lang=fra&cont=1154

http://france.catsfamily.net/main/sub.php?rub=JL9

http://www.pepit.be/exercices/maternelle/francais/mots/page.html

http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-43511.php

 

Німецька мова

 

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2024