До 200-ліття Тараса Шевченка

Українознавчий альманах. Випуск 12. - К., 2013. - 156 с.

Випуск присвячено постаті Тараса Шевченка, через творчість якої світовій спільноті відкривається самодостатність української культури та історії націостановлення. Розглядається широке коло проблем, пов’язаних із сучасним розумінням і баченням творчості Т. Шевченка. Зокрема, підкреслюється визначальне значення постаті Т. Шевченка для національного самовизначення українців та формування їхньої духовності й культури, осмислюється специфіка відтворення архетипів національного буття у поезії Т. Шевченка, висвітлюються особливості образно-символічної репрезентації образу України у його художньому та малярському доробку, досліджується вплив творчості Т. Шевченка на формування світогляду провідних діячів українського національного відродження.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів ВНЗ та широкого кола осіб, що цікавляться українознавчою проблематикою.

The issue is devoted to research of Taras Shevchenko's creative work, which universalism allowed to open Ukrainian history and culture to the world on the new national level. The articles deal with the wide circle of questions concerning modern comprehensions and interpretationzs of the T. Shevchenko’s creation. In particular, the determinative role of the T. Shevchenko’s personality for the national self-identification of Ukrainians and formation of their spiritual world and culture is underlined, the specificity of reproduction of the archetypes of national being in the poetry of T. Shevchenko is comprehended, peculiarities of symbolic representation of the image of Ukraine in his art and painting heritage are shown and the influence of the T. Shevchenko’s creative work on the formation of consciousness of the leading actors of the Ukrainian national revival is studied.

For scientists, lecturers, students and post-graduate students as well as for all readers interesting in Ukrainian Studies.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023